There are no translations available.

alt
Uztur?an?s at?aujas

Juridiskais birojs KP un Partneri pied?v? pilno pakalpojumu kompleksu Latvijas Republikas uztur?an?s at?aujas sa?emanai pamatojoties uz invest?cij?m nekustamaj? ?paum?, uz??mumu re?istr?ciju, finanu invest?cij?m Latvijas kred?tiest?d?s.

Uztur?an?s at?aujas sa?emana dod Jums neierobeotas p?rvietoanas iesp?jas engena zonas dal?bvalst?s.

M?su juridiskais birojs pied?v? pakalpojumus Uztur?an?s at?auju noform?an? pamatojoties uz invest?cij?m nekustamaj? ?paum?:

Nekustam? ?pauma ieg?de R?g?, R?gas pl?noanas re?ion? un republikas noz?mes pils?tas par summu, kas nav maz?ka par 250000 EUR.

M?su pakalpojumos ietilpst:

- nekustam? ?pauma, kas atbilst uztur?an?s at?aujas sa?emanas nosac?jumiem, pied?v?jumu mekl?ana;

- nekustam? ?pauma pirkuma dar?juma piln? pavad?ana rokas naudas un pirkuma l?guma noform?ana, visu dokumentu p?rbaude, dar?juma pavad?ba pie not?ra un Zemesgr?mat?;

- uztur?an?s at?aujas sa?emanai nepiecieamo dokumentu sagatavoana;

- person?ga pavad?ba dokumentu iesniegan? un sa?eman? LR Pilson?bas un migr?cijas lietu p?rvald?;

- klienta intereu p?rst?v?ba valsts un pavald?bu iest?d?s, k? ar? attiec?b?s ar tre?m person?m;

- klienta dz?ves vietas deklar?cijas nodroin?ana R?gas pils?t?.

 

 

 
Back
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us