aj? sada?? J?s varat atrast interneta saiu katalogu noder?gas inform?cijas ieg?anai juridiskaj? sf?r?.

http://www.likumi.lv
- Latvijas V?stnea ties?bu aktu vort?ls

 http://www.tiesas.lv
- LR tiesu port?ls

http://www.jpa.gov.lv
- Juridisk?s pal?dz?bas administr?cijas m?jas lapa

http://www.vid.gov.lv
- Valsts ie??mumu dienesta m?jas lapa

http://www.at.gov.lv
- Augst?k? tiesas m?jas lapa, tiesu prakse

 http://www.ur.gov.lv
- pamatinform?cija par sabiedr?bu re?istr?ciju

 http://www.lursoft.lv
- pamatinform?cija par LR re?istr?taj?m sabiedr?b?m

 http://www.pmlp.gov.lv
- pamatinform?cija par LR v?z?m un uztur?an?s at?auj?m, deklar?ana, iedz?vot?ju re?istra izzi?as

http://www.saeima.lv
- Saeim? virz?to likumprojektu teksti, inform?cija par to statusu

 http://www.mk.gov.lv
- MK virz?to ties?bu aktu projektu teksti, inform?cija par to statusu

 http://www.ttc.lv
- LR ties?bu akti ang?u valod? un ES ties?bu akti latvieu valod?

 http://www.europa.eu.int
- Eiropas Savien?bas ofici?l? m?jas lapa

 http://www.juridica.lv
- Juridisk?s inform?cijas interneta katalogs

 
Atpakaļ
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us