Korporat?vo klientu programma

2013. gad? esam izveidojui korporat?vo klientu programmu, lai sp?tu nodroin?t J?su uz??muma juridisko apkalpoanu visaugst?kaj? l?men?.

Korporat?v? klienta statuss, ko var ieg?t nosl?dzot ?pau l?gumu, dod iesp?ju:

 - sa?emt komplekso juridisko un/vai gr?matved?bas apkalpoanu ar ?oti izdev?giem nosac?jumiem;

 - ieekonom?t J?su laiku;

 - maksim?li nodroin?t J?su uz??m?jdarb?bu ar kvalitat?vo juridisko atbalstu.

Uz??mumu kompleks?s apkalpoanas cena tiek noteikta pamatojoties uz puu vienoanos atkar?b? no darba apjoma un t?m nepiecieam?m jurista darba stund?m.

P?c atsevi?as vienoan?s ar klientu, ir iesp?ja piesaist?t da?dus speci?listus:

- zv?rin?tus advok?tus,

zv?rin?tus not?rus,

- zv?rin?tus revidentus,

- gr?matv?us,

- nekustam? ?pauma v?rt?t?jus u.c.

 
Назад
????????

??? ?????????? ???????????????? ??????????? ?????? ? ?? ?????? ? ?????????? ?????!

?? ??????

???????? ?? ???? ? ??????? ??? ????? ? ?????????? ? ?????????? ????? Twitter, Facebook, LinkedIn.

?????? ? ???

??? ??????? ?????? ??????????? ???????? ??? ????????????? ? ?????? ??????? ? ???????, ??????? ?? ?????????? ???????????..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us