There are no translations available.

Korporat?vo klientu programma

2013. gad? esam izveidojui korporat?vo klientu programmu, lai sp?tu nodroin?t J?su uz??muma juridisko apkalpoanu visaugst?kaj? l?men?.

Korporat?v? klienta statuss, ko var ieg?t nosl?dzot ?pau l?gumu, dod iesp?ju:

 - sa?emt komplekso juridisko un/vai gr?matved?bas apkalpoanu ar ?oti izdev?giem nosac?jumiem;

 - ieekonom?t J?su laiku;

 - maksim?li nodroin?t J?su uz??m?jdarb?bu ar kvalitat?vo juridisko atbalstu.

Uz??mumu kompleks?s apkalpoanas cena tiek noteikta pamatojoties uz puu vienoanos atkar?b? no darba apjoma un t?m nepiecieam?m jurista darba stund?m.

P?c atsevi?as vienoan?s ar klientu, ir iesp?ja piesaist?t da?dus speci?listus:

- zv?rin?tus advok?tus,

zv?rin?tus not?rus,

- zv?rin?tus revidentus,

- gr?matv?us,

- nekustam? ?pauma v?rt?t?jus u.c.

 

 
Back
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us