K?p?c m?s izv?l?ties?
SIA Juridiskais birojs KP un Partneri ir pilna spektra juridiskais birojs, kas nodroina konkur?tsp?j?gas priekroc?bas klientu apkalpoan?. Juridiskais birojs tika izveidots kop? san?kot jauniem, kvalific?tiem, ener?iskiem un pieredz?juiem juristiem.
 
Atpakaļ
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us