Administrat?v?s ties?bas

Sniedzam juridisko pal?dz?bu administrat?vaj?s liet?s sakar? ar valsts un pavald?bas iest?u: Valsts darba inspekcijas, valsts un pavald?bas policijas, Valsts valodas inspekcijas, Valsts ie??mumu dienesta, Valsts datu inspekcijas, B?vinspekcijas, Pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?bas centra, R?gas domes nozaru departamentu, Administrat?v?s tiesas u.c., pie?emtajiem l?mumiem.

M?su juridisk? pal?dz?ba ietver:

  1. Valsts un pavald?bas iest?u administrat?vo l?mumu anal?ze
  2. Konsult?ciju sniegana sakar? ar Valsts un pavald?bas iest?u pie?emtajiem administrat?viem l?mumiem
  3. S?dz?bu, pieteikumu un citu dokumentu sagatavoana administrat?vo l?mumu apstr?d?anai
  4. Klienta p?rst?v?ana un intereu aizst?v?ana LR Administrat?vaj? ties? un cit?s Valsts un pavald?bas iest?d?s
 
Atpakaļ
M?su pakalpojumi

M?su juridiskie pakalpojumi tiek sniegti augst?kaj? l?men? iev?rojot katra klienta intereses. M?s nodroin?sim ?tru un efekt?vu pal?dz?bu s?kot ar uz??muma re?istr?ciju, laul?bas ?iranu, uz??mumu komplekso apkalpoanu un beidzot ar sare??to lietu risin?anu visp?r?jas jurisdikcijas ties?s. M?s apkalpojam ne tikai juridiskas un fiziskas personas, bet ar? sniedzam juridisk?s konsult?cijas valsts un pavald?bu instit?cij?m, k? ar? ?rvalstu juridisk?m un fizisk?m person?m.

M?su priorit?te ir kvalitat?vu pakalpojumu sniegana, r?p?ga probl?mas anal?ze un individu?la pieeja katram klientam. M?su juridiskie pakalpojumi ietver sev? juridisk?s konsult?cijas, juridisko dokumentu sast?d?anu, sazi?u ar str?da pret?jo pusi, klientu intereu p?rst?v?bu valsts/pavald?bu iest?d?s, ties?s, k? ar? tiesiskaj?s attiec?b?s ar treaj?m person?m. Savlaic?ga griean?s pie mums, pal?dz?s Jums saglab?t mieru jebkur? situ?cij?.

kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us