There are no translations available.

Intelektu?l?s ties?bas

M?su juridisk? pal?dz?ba ietver:

  1. Konsult?cijas pre?u z?mju, dom?nu, autorties?bu, patentu p?rk?puma liet?s un citu ar intelektu?lo ?paumu saist?t?jos jaut?jumos
  2. Pal?dz?ba intelektu?l? ?pauma ties?bu re?istr?an? Latvij? un ?rzem?s
  3. Latvijas Republikas patentu valdes l?mumu apstr?d?ana, t.sk., ar? ties?
  4. Intereu p?rst?v?ba ties?.
 
Back
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us