There are no translations available.

Pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?ba

?emot v?r? to, ka pat?r?t?js ir atz?stams par maz?k aizsarg?to un v?j?ko ties?bu subjektu, pied?v?jam juridisko atbalstu pat?r?t?ja intereu aizsardz?b? attiec?b?s ar pre?u p?rdev?jiem vai pakalpojumu sniedz?jiem.

M?su juridisk? pal?dz?ba ietver:

  1. Juridisk?s konsult?cijas pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?bas jom?
  2. Pat?r?t?ja intereu p?rst?v?ana attiec?b?s ar preces p?rdev?ju vai pakalpojumu sniedz?ju, Pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?bas centr?, ties? un cit?s iest?d?s
  3. Juridisko dokumentu sast?d?ana un anal?zi kopsakar?b? ar Pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?bas likumu
  4. Juridisk?s konsult?cijas un pal?dz?ba preces vai pakalpojuma ekspert?zes veikan?
  5. Netaisn?go l?guma noteikumu, k? ar? noteikumu, kas ir pretrun? ar l?dz?ju tiesisk?s l?dzties?bas principu, atkl?ana un noteikana saska?? ar Pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?bas likumu
 
Back
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us