Pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?ba

?emot v?r? to, ka pat?r?t?js ir atz?stams par maz?k aizsarg?to un v?j?ko ties?bu subjektu, pied?v?jam juridisko atbalstu pat?r?t?ja intereu aizsardz?b? attiec?b?s ar pre?u p?rdev?jiem vai pakalpojumu sniedz?jiem.

M?su juridisk? pal?dz?ba ietver:

  1. Juridisk?s konsult?cijas pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?bas jom?
  2. Pat?r?t?ja intereu p?rst?v?ana attiec?b?s ar preces p?rdev?ju vai pakalpojumu sniedz?ju, Pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?bas centr?, ties? un cit?s iest?d?s
  3. Juridisko dokumentu sast?d?ana un anal?zi kopsakar?b? ar Pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?bas likumu
  4. Juridisk?s konsult?cijas un pal?dz?ba preces vai pakalpojuma ekspert?zes veikan?
  5. Netaisn?go l?guma noteikumu, k? ar? noteikumu, kas ir pretrun? ar l?dz?ju tiesisk?s l?dzties?bas principu, atkl?ana un noteikana saska?? ar Pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?bas likumu
 
Atpakaļ
M?su pakalpojumi

M?su juridiskie pakalpojumi tiek sniegti augst?kaj? l?men? iev?rojot katra klienta intereses. M?s nodroin?sim ?tru un efekt?vu pal?dz?bu s?kot ar uz??muma re?istr?ciju, laul?bas ?iranu, uz??mumu komplekso apkalpoanu un beidzot ar sare??to lietu risin?anu visp?r?jas jurisdikcijas ties?s. M?s apkalpojam ne tikai juridiskas un fiziskas personas, bet ar? sniedzam juridisk?s konsult?cijas valsts un pavald?bu instit?cij?m, k? ar? ?rvalstu juridisk?m un fizisk?m person?m.

M?su priorit?te ir kvalitat?vu pakalpojumu sniegana, r?p?ga probl?mas anal?ze un individu?la pieeja katram klientam. M?su juridiskie pakalpojumi ietver sev? juridisk?s konsult?cijas, juridisko dokumentu sast?d?anu, sazi?u ar str?da pret?jo pusi, klientu intereu p?rst?v?bu valsts/pavald?bu iest?d?s, ties?s, k? ar? tiesiskaj?s attiec?b?s ar treaj?m person?m. Savlaic?ga griean?s pie mums, pal?dz?s Jums saglab?t mieru jebkur? situ?cij?.

kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us