There are no translations available.

Kompleks? juridisk? apkalpoana

Uz??mumu kompleks? apkalpoana tiek pied?v?ta klienta konkr?ta uz??m?jdarb?bas veidam un ietver sev?:

  • Juridisko dokumentu sast?d?anu
  • P?rst?v?bu tiesas, valsts/pavald?bu un cit?s iest?d?s
  • P?rst?v?bu tiesiskaj?s attiec?b?s ar fizisk?m un juridisk?m person?m
  • Juridisk?s konsult?cijas vadoties no konkr?t? uz??m?jdarb?bas veida
  • Nekustamo ?paumu, dar?jumu dro?bas jaut?jumi, gr?matved?bas atbalsts u.c.

Uz??mumu kompleks? apkalpoana ir efekt?vs uz??muma juridisk?s pal?dz?bas nodroin?anas veids, jo tas ir balst?ts uz juristu komandas darbu, kur katram juristam ir sava specializ?cija. Tas paver iesp?ju nodroin?t klientam vispus?gu juridisko atbalstu, atbilstoi klienta konkr?t? uz??m?jdarb?bas veidam. Katram klientam tiek noz?m?ts savs jurists, kur ?steno nep?rtrauktu saikni un darbu ar klientu.
Uz??mumu kompleks?s juridisk?s apkalpoanas m?r?is ir ieekonom?t m?su klientu laiku un maksim?li nodroin?t klientu uz??m?jdarb?bu ar kvalitat?vo juridisko atbalstu. Uz??mumu kompleks?s apkalpoanas cena tiek noteikta pamatojoties uz puu vienoanos atkar?b? no darba apjoma un t?m nepiecieam?m jurista darba stund?m.

 
Back
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us