Kompleks? juridisk? apkalpošana

Uz??mumu kompleks? apkalpošana tiek pied?v?ta klienta konkr?ta uz??m?jdarb?bas veidam un ietver sev?:

  • Juridisko dokumentu sast?d?šanu
  • P?rst?v?bu tiesas, valsts/pašvald?bu un cit?s iest?d?s
  • P?rst?v?bu tiesiskaj?s attiec?b?s ar fizisk?m un juridisk?m person?m
  • Juridisk?s konsult?cijas vadoties no konkr?t? uz??m?jdarb?bas veida
  • Nekustamo ?pašumu, dar?jumu droš?bas jaut?jumi, gr?matved?bas atbalsts u.c.

Uz??mumu kompleks? apkalpošana ir efekt?vs uz??muma juridisk?s pal?dz?bas nodrošin?šanas veids, jo tas ir balst?ts uz juristu komandas darbu, kur katram juristam ir sava specializ?cija. Tas paver iesp?ju nodrošin?t klientam vispus?gu juridisko atbalstu, atbilstoši klienta konkr?t? uz??m?jdarb?bas veidam. Katram klientam tiek noz?m?ts savs jurists, kurš ?steno nep?rtrauktu saikni un darbu ar klientu.
Uz??mumu kompleks?s juridisk?s apkalpošanas m?r?is ir ieekonom?t m?su klientu laiku un maksim?li nodrošin?t klientu uz??m?jdarb?bu ar kvalitat?vo juridisko atbalstu. Uz??mumu kompleks?s apkalpošanas cena tiek noteikta pamatojoties uz pušu vienošanos atkar?b? no darba apjoma un t?m nepieciešam?m jurista darba stund?m.

 
Atpakaļ
M?su pakalpojumi

M?su juridiskie pakalpojumi tiek sniegti augst?kaj? l?men? iev?rojot katra klienta intereses. M?s nodrošin?sim ?tru un efekt?vu pal?dz?bu s?kot ar uz??muma re?istr?ciju, laul?bas š?iršanu, uz??mumu komplekso apkalpošanu un beidzot ar sarež??to lietu risin?šanu visp?r?jas jurisdikcijas ties?s. M?s apkalpojam ne tikai juridiskas un fiziskas personas, bet ar? sniedzam juridisk?s konsult?cijas valsts un pašvald?bu instit?cij?m, k? ar? ?rvalstu juridisk?m un fizisk?m person?m.

M?su priorit?te ir kvalitat?vu pakalpojumu sniegšana, r?p?ga probl?mas anal?ze un individu?la pieeja katram klientam. M?su juridiskie pakalpojumi ietver sev? juridisk?s konsult?cijas, juridisko dokumentu sast?d?šanu, sazi?u ar str?da pret?jo pusi, klientu interešu p?rst?v?bu valsts/pašvald?bu iest?d?s, ties?s, k? ar? tiesiskaj?s attiec?b?s ar trešaj?m person?m. Savlaic?ga griešan?s pie mums, pal?dz?s Jums saglab?t mieru jebkur? situ?cij?.

kontakti

Jums ir nepieciešami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? – Esat nok?uvuši pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?šanai nav nepieciešama person?ga tikšan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us