Lietu ties?bas

Konsult?jam un sniedzam visu veidu juridisko pal?dz?bu lietu ties?b?s. M?s izmantojam savu praktisko pieredzi, veicot r?p?gu situ?cijas anal?zi un sniedzot konsult?cijas, kas saist?tas ar jebk?diem dar?jumiem attiec?b? uz lietu ties?b?m.

M?su juridisk? pal?dz?ba ietver:

 1. ?pauma pras?bu sast?d?ana
 2. Visu veidu servit?tu (ce?a, ?ku, skata un ?dens lietoanas) nodibin?ana
 3. Servit?ta izbeigan?s
 4. Kop?pauma ties?bu izbeigana un re?la sadale
 5. Vald?juma ties?bas
  5.1. At?emta vald?juma atjaunoana
  5.2. Past?voa vald?juma aizsardz?ba
  5.3. Vald?juma izbeigan?s
 
Atpakaļ
M?su pakalpojumi

M?su juridiskie pakalpojumi tiek sniegti augst?kaj? l?men? iev?rojot katra klienta intereses. M?s nodroin?sim ?tru un efekt?vu pal?dz?bu s?kot ar uz??muma re?istr?ciju, laul?bas ?iranu, uz??mumu komplekso apkalpoanu un beidzot ar sare??to lietu risin?anu visp?r?jas jurisdikcijas ties?s. M?s apkalpojam ne tikai juridiskas un fiziskas personas, bet ar? sniedzam juridisk?s konsult?cijas valsts un pavald?bu instit?cij?m, k? ar? ?rvalstu juridisk?m un fizisk?m person?m.

M?su priorit?te ir kvalitat?vu pakalpojumu sniegana, r?p?ga probl?mas anal?ze un individu?la pieeja katram klientam. M?su juridiskie pakalpojumi ietver sev? juridisk?s konsult?cijas, juridisko dokumentu sast?d?anu, sazi?u ar str?da pret?jo pusi, klientu intereu p?rst?v?bu valsts/pavald?bu iest?d?s, ties?s, k? ar? tiesiskaj?s attiec?b?s ar treaj?m person?m. Savlaic?ga griean?s pie mums, pal?dz?s Jums saglab?t mieru jebkur? situ?cij?.

kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us