There are no translations available.

Nodok?u ties?bas

M?su juridisk? pal?dz?ba ietver:

  1. P?rst?v?ba nodok?u jaut?jumos str?du risin?an? Valsts ie??mumu dienest? un ties?
  2. Nodok?u riska anal?ze da?dos dar?jumos, taj? skait?, konsult?ciju sniegana jaut?jumos, kas saist?ti ar invest?cij?m ?paumos Latvijas Republik?
  3. No darba attiec?b?m un darba dev?ja pien?kumiem izrieto? nodok?u riska anal?zi
 
Back
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us