Darba ties?bas

Sniedzam juridisko pal?dz?bu darba dev?jiem un darbiniekiem, darba str?du jaut?jumu risin?an? un citos ar darba tiesiskaj?m attiec?b?m saist?tajos jaut?jumos.

M?su juridisk? pal?dz?ba ietver:

  1. Darba l?gumu, kolekt?vo darba l?gumu, l?gumu par materi?lo atbild?bu, darba k?rt?bas noteikumu anal?ze un sast?d?ana
  2. Vienoan?s par komercnosl?puma neizpauanu, par konkurences aizliegumu, par darba l?guma izbeiganu sast?d?ana
  3. Konsult?ciju sniegana jaut?jumos, kas saist?ti ar darba l?guma sast?d?anu, nosl?ganu, izpildi, groz?anu un izbeiganu
  4. Konsult?ciju sniegana jaut?jumos, kas saist?ti ar LR Darba likuma normu piem?roanu
  5. Darba str?du risin?ana pirmstiesas un tiesas ce??
 
Atpakaļ
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us