Komercties?bas

M?su birojs pied?v? plau pakalpojumu kl?stu fizisk?m un juridisk?m person?m, kas v?las uzs?kt un att?st?t savu biznesu.

M?su juridisk? pal?dz?ba ietver:

  1. Uz??mumu re?istr?cija, tai skait? mazkapit?la SIA, AS, IK u.c.
  2. Biedr?bu, nodibin?jumu re?istr?cija
  3. Jebkuru izmai?u veikanu (juridisk?s adrese, dal?bnieki, valde, stat?ti, pamatkapit?la palielin?ana vai samazin?ana u.c.
  4. Sabiedr?bu dibin?ana un darb?bas juridisk? nodroin?ana
  5. Sabiedr?bu reorganiz?cija
 
Atpakaļ
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us