Saist?bu ties?bas

Juridisk? pal?dz?ba saist?bu ties?bu jom? ietver nepiecieamo konsult?ciju un atzinumu snieganu, da?du veidu juridisko dokumentu sast?d?anu, klienta konsult?anu kl?tien? un p?rst?v?anu tiesiskajos dar?jumos, k? ar? p?rst?v?bu ties?. M?su juristiem ir padzi?in?tas zin?anas jaut?jumos, kas saist?ti ar nekustamo ?paumu, ieskaitot konsult?cijas saist?b? ar da?du formu nekustam? ?pauma dar?jumiem.

M?su juridisk? pal?dz?ba ietver:

 1. Nekustamo ?paumu jaut?jumu risin?ana
  1.1. Dar?jumu ar nekustamo ?paumu pavad?ba
  1.2. Pirkuma/d?vin?juma/mai?as/rokasnaudas/cer?bu l?gumu sast?d?ana un anal?ze
  1.3. Str?du ar kred?tiest?d?m risin?ana mierizl?gumu nosl?gana, p?rkredit?anas jaut?jumu risin?ana, kred?tu restrukturiz?cija, k? ar? jaut?jumu, kas saist?ti ar galvojumu risin?ana.

 2. ?res un nomas tiesisko jaut?jumu risin?ana
  2.1. ?res/nomas l?gumu izstr?di
  2.2. ?res/nomas l?gumu groz?ana
  2.3. ?res/nomas l?guma izbeigana
  2.4. Str?du starp ?rnieku un iz?r?t?ju risin?ana pirmstiesas un tiesas ce??

 3. Sadarb?bas l?gumi
 4. Par?du piedzi?a un zaud?jumu atl?dz?ba
 5. Cesija
 6. Aizdevuma l?gumi
 7. Rokas naudas, pirkuma un d?vin?juma l?gumi
 8. Konsult?cijas maks?tnesp?jas jaut?jumos un par?du piedzi?a
 9. Maks?tnesp?jas pieteikumu sast?d?ana un p?rst?v?ba maks?tnesp?jas procesa liet?s
 
Atpakaļ
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us