Mantojuma ties?bas

Konsult?jam un sniedzam visu veidu juridisko pal?dz?bu mantojuma liet?s.

M?su juridisk? pal?dz?ba ietver:

  1. Testamenta sast?d?ana
  2. Mantojuma pras?bu sast?d?ana
  3. Visu veidu konsult?cijas mantojuma liet?s
  4. Mantojuma noform?ana un pieteikan?s mantojumam, mantojuma sadal?ana
  5. Testamentu un mantojuma l?gumu apstr?d?ana ties?
  6. Neatraid?mo mantinieku oblig?t?s un laul?t? mantojuma da?as izdal?ana
  7. P?rst?v?ba ties?s mantojuma pras?b?s
 
Atpakaļ
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us