?imenes ties?bas

M?s nodroin?sim ?tru un efekt?vu pal?dz?bu laul?to tiesisko attiec?bu liet?s. Sniedzam konsult?cijas ?imenes ties?bu jaut?jumos, nodroin?m p?rst?v?bu laul?bas ?iranas, uzturl?dzek?u piedzi?as procesos, sast?d?m visu veidu dokumentus, nodroin?m juridisko pal?dz?bu laul?to kopmantas sadales liet?s. Sniedzam juridisko pal?dz?bu da?dos b?rnu ties?bu aspektos, taj? skait? jaut?jumos par paternit?tes noteikanu, aizg?d?bu un saskarsmes ties?bu ar b?rnu noteikanu.

M?su juridisk? pal?dz?ba ietver:

 1. Laul?bu ?iranas lietas
 2. Konsult?cijas par laul?bas ?iranu pie zv?rin?ta not?ra, vienoan?s dokumentu sast?d?ana laul?bu ?iranas liet?s pie zv?rin?ta not?ra
 3. Laul?to kopmantas sadale
 4. Laul?bas l?gumu sast?d?ana
 5. Uzturl?dzek?u piedzi?a
 6. Saskarsmes ties?bas
  6.1. S.T. noteikana
  6.2. S.T. at?emana
 7. Konsult?cijas liet?s par b?rnu p?rvietoanu uz ?rvalst?m, un no ?rvalst?m uz Latviju, p?rst?v?ba ties?s un nepiecieamo dokumentu sagatavoana
 8. Lietas par paternit?tes noteikanu:
  8.1. Paternit?tes pie??muma apstr?d?ana
  8.2. Paternit?tes atz?ana
  8.3. Paternit?tes atz?anas apstr?d?ana
 
Atpakaļ
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us