There are no translations available.

M?su komanda

M?su komanda sast?v no kvalific?tiem un pieredzes bag?tiem juristiem. Ma?istra gr?du esam ieguvui Latvijas Universit?tes Juridiskaj? fakult?t?, papildinot savas zin?anas R?gas Juridiskaj? augstskol? un cit?s iest?d?s, kuras pied?v? juridisk?s t?l?kizgl?t?bas programmas. ?emot v?r? to, ka juridisk?s sf?ras att?st?bas ritms ir ?oti strauj, m?s turpin?m padzi?in?t savas zin?anas un sekot l?dzi progresam.

 
Back
kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us