alt

Jaut?jiet mumsDaudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu t?p?c pied?v?jam iesp?ju sa?emt konsult?ciju aizpildot zem?k nor?d?to formu. Izkl?stiet juridisko probl?mu un jaut?jumu p?c iesp?jas ?si, bet saprotami un satur?gi. Savuk?rt m?s bez maksas nov?rt?sim J?su lietas perspekt?vu, lai J?s g?tu priekstatu par situ?ciju. Atbilde parasti tiek sniegta 3 darba dienu laik? no J?su jaut?juma sa?emanas.

 

Sākums

kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us