Laipni l?dzam
Esam pier?d?jui, ka m?su juridiskais birojs ir stabils, uzticams un pretimn?kos partneris, kas sp?j pied?v?t m?sdienu pras?b?m atbilstou juridisko pal?dz?bu. Pied?v?jam juridisk?m un fizisk?m person?m sadarb?bas iesp?jas ar m?su juridisko biroju atkar?b? no J?su darb?bas veida, iesp?jam un v?lm?m.
M?su v?rt?bas
M?su galven? v?rt?ba ir m?su klienti, juridisk?s pal?dz?bas nodroin?anas kvalit?te, ?trums, kompetence, dro?ba un konfidencialit?te. Jau vair?kus gadus m?su uzdevums ir nodroin?t lab?ko juridisko apkalpoanu ?tri, konstrukt?vi un atbild?gi, k? rezult?t? m?su juristi ir nopeln?jui izcilu reput?ciju Latvijas Republik? un ?rpus t?s.
Pakalpojumu kl?sts
M?s nodroin?sim ?tru un efekt?vu juridisko pal?dz?bu civilties?b?s, administrat?vaj?s ties?b?s, komercties?b?s, intelektu?l? ?pauma ties?b?s, darba str?du risin?an?, nodroin?m cietu? p?rst?v?bu krimin?lproces?, sniedzam juridisko pal?dz?bu str?du risin?an? ar bank?m, nodroin?m p?rst?v?bu ties?, valsts/pavald?bu un cit?s iest?d?s, sniedzam juridisk?s konsult?cijas.
Cenu politika
Cenas ir atkar?gas no J?su v?lm?m un iesp?j?m. M?s pied?v?jam vair?kus apmaksas veidus: par komplekso apkalpoanu, par katru sa?emto pakalpojumu atsevi?i, apmaks?jot visu summu uzreiz vai dalot to vair?kos maks?jumos.
Sadarb?bas iesp?jas
Esam pier?d?jui, ka m?su juridiskais birojs ir stabils, uzticams un pretimn?kos partneris, kas sp?j pied?v?t m?sdienu pras?b?m atbilstou juridisko pal?dz?bu. Pied?v?jam juridisk?m un fizisk?m person?m sadarb?bas iesp?jas ar m?su juridisko biroju atkar?b? no J?su darb?bas veida, iesp?jam un v?lm?m.

SIA Juridiskais birojs KP un Partneri ir pilna spektra juridiskais birojs, kas nodroina konkurentsp?j?gas priekroc?bas klientu apkalpoan?.

Esam pieredz?jui un kvalific?ti juristi, kuri ir gatavi sniegt Jums juridisko pal?dz?bu vis?s juridiskaj?s sf?r?s. Jau vair?kus gadus m?su uzdevums ir nodroin?t lab?ko juridisko apkalpoanu ?tri, konstrukt?vi un atbild?gi, k? rezult?t? m?su juristi ir nopeln?jui izcilu reput?ciju Latvijas Republik? un ?rpus t?s.

M?su m?r?is ir uzklaus?t klientus, izmantojot individu?lo pieeju katram klientam, noformul?t probl?mjaut?jumu un piemekl?t lab?ko risin?jumu, aizsarg?jot klienta tiesisk?s intereses.

kontakti

Jums ir nepiecieami profesion?li juridiskie pakalpojumi ? Esat nok?uvui pareizaj? viet?.

sekojiet mums

Sekojiet mums l?dzi un uzziniet jaunumus soci?lajos t?klos Twitter, Facebook, LinkedIn.

jaut?jiet mums

Daudzu juridisko jaut?jumu risin?anai nav nepiecieama person?ga tikan?s ar juristu, t?p?c m?s pied?v?jam iesp?ju..

Find us on LinkedIn
Find us on Facebook
Follow Us